Sirayin Nkarner Txa Axjik

... աղջիկ - sirayin nkarner,zuygeri nkarner,txa axjik nkarner

Blog about GIS, Mapping and Remote Sensing Skip to content